Regulamin

ZAKUPY W SERWISIE KREMOLANDIA.PL ODBYWAJĄ SIĘ Z GODNIE Z REGULAMINEM PARTNERA: WELLU SP. Z O.O.:

§ I Postanowienia wstępne
1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa”), Spółka tworzy regulamin sprzedaży Produktów (zwany w dalszej części: Regulaminem) nabywanych za pośrednictwem domeny internetowej www.wellu.eu. Sprzedaż na terenie innych niż Polska krajów realizowana jest zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa miejscowego i europejskiego.
2. Właścicielem domeny internetowej www.wellu.eu („WellU”) jest WellU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, ul. Wielkopolska 280, 81-531 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000354591, NIP 586-225-16-36, REGON 220970076 z kapitałem zakładowym w wysokości 57.750,00 PLN („Spółka”).
3. Sprzedawcą Produktów wskazanych w WellU jest Spółka, bez względu na miejsce, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Kupujący i bez względu na miejsce dostawy.
4. Użytkownikiem jest podmiot korzystający z serwisu WellU.eu lub nabywający Produkty za pośrednictwem serwisu WellU („Użytkownik”).
5. Podmiotem prowadzącym nadzór techniczny nad WellU jest Spółka.
§ II Oferowane Produkty
1. Spółka umożliwia nabycie towarów za pośrednictwem serwisu WellU przy wykorzystaniu sieci Internet.
2. Spółka umożliwia zakup towarów za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.wellu.eu, przy czym za pośrednictwem wskazanego serwisu internetowego możliwe jest jedynie nabycie towarów w nim wskazanych jako towary dostępne („Produkty”).
3. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu WellU nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
4. Wszelkie prawa autorskie do elementów opisanych w ust.3 powyżej przysługują Spółce lub podmiotom względem których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów opisanych w ust.3 powyżej lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym regulaminie jest zakazane i grozi zarówno odpowiedzialnością odszkodowawczą, obejmującą w szczególności obowiązek wydania wszelkich korzyści osiągniętych w związku z nielegalnym wykorzystaniem elementów opisanych w ust. 3 powyżej, jak również odpowiedzialnością karną przewidzianą odpowiednimi przepisami.

§ III Warunki zawierania i rozwiązywania umowy nabycia Produktu
1. Zawieranie i rozwiązywanie umów nabycia Produktu odbywa się za pośrednictwem WellU z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zamówienie Produktu wymaga podania przez Użytkownika:
a. imienia i nazwiska
b. adresu (ulica, miasto, kod pocztowy)
c. adresu email
d. NIP (opcjonalnie)
e. Numeru telefonu kontaktowego
3. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem podania danych wskazanych w ust. 2 powyżej, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, w momencie potwierdzenia przez WellU realizacji zamówienia nabycia Produktu w WellU na warunkach opisanych w ust. 4 poniżej. W celu przyspieszenia możliwości korzystania z WellU Użytkownik może utworzyć indywidualne konto w systemie WellU, w którym zapamiętane zostaną jego dane o których mowa w pkt. 2 powyżej. W celu skorzystania z tego ułatwienia Użytkownik powinien zarejestrować się
na swoje indywidualne konto. Postanowienia dotyczące świadczenia usługi w zakresie zakładania i utrzymywania indywidualnego konta Użytkownika zawarte zostały w § III1 poniżej.
4. Za dzień złożenia przez Użytkownika kompletnego zamówienia przyjmuje się dzień spełnienia łącznie poniższych warunków:
a. Zamówienia z opcją płatności „za pobraniem” lub „gotówka”
i. Złożenie zamówienia, rozumiane jako wybór produktu w WellU;
ii. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie wiadomości email przez Spółkę na podany przez Użytkownika adres.
b. Pozostałe zamówienia:
i. Złożenie zamówienia, rozumiane jako wybór produktu w WellU,
ii. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie wiadomości email przez Spółkę na podany przez Użytkownika adres,
iii. Opłacenie zamówienia, rozumiane jako zaksięgowanie środków na rachunku Spółki lub przesłanie bankowego nieodwołalnego
potwierdzenia przelewu lub otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku Elektronicznych Systemów Transakcyjnych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4b. powyżej, nieopłacone po upływie (7) siedmiu dni, liczonych od dnia następnego po dniu złożeniu zamówienia rozumianego jako wybór produktu zostaną automatycznie anulowane. Za zamówienie opłacone uważa się zamówienie odnośnie którego cena za produkt lub produkty wpłynęła w całości na rachunek Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej oraz ust. 6 poniżej.
6. Zamówienie złożone przez użytkownika powinno zostać opłacone zgodnie z otrzymaną wiadomością e-mail potwierdzającą jego przyjęcie, w którym to Spółka wskazuje łączną kwotę do zapłaty, walutę jak i rachunek na jaki wpłaty należy dokonać. W przypadku dokonania zapłaty w niepełnej wysokości jak i na niewłaściwy rachunek, ewentualna niedopłata obciąża Klienta i musi zostać uregulowana aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. W przypadku powstania nadpłaty na korzyść Klienta, Spółka zobowiązuje się dokonać zwrotu nadpłaty niezwłocznie nie
później jednak niż w terminie 7 dni.
7. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami prawa po wskazaniu danych zgodnie z ust. 8 niniejszego regulaminu.
8. W celu otrzymania faktury VAT za zakupiony w WellU Produkt, Użytkownik powinien wypełnić na stronie internetowej WellU formularz z danymi podmiotu niezbędnymi do wystawienia faktury i adresem e-mail jak i dane zgodnie z ust. 2 powyżej.
9. Zamówiony przez Użytkownika Produkt zostanie wysłany przez Spółkę na adres wskazany przez Użytkownika niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę kwoty stanowiącej wartość nabytego Produktu zgodnie z ust. 4 i 6 powyżej, chyba, że w opisie Produktu zaznaczono inny termin wysyłki. Użytkownik może również wybrać opcję odbioru osobistego Produktu we wskazanej przez Spółkę placówce. W takim przypadku do dokonania obioru Produktu przez Użytkownika wymagane jest okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz pozytywna weryfikacja tożsamości Użytkownika przez przedstawiciela Firmy.
10. Przy każdym produkcie dostępnym w WellU może pojawić się informacja o przewidywanym czasie wysłania produktu. Czas ten nie obejmuje czasu
kompletowania zamówienia i liczony jest do momentu przekazania przesyłki kurierowi.
11. Razem z zamówionym Produktem użytkownik otrzymuje fakturę VAT, o ile wybrał opcję otrzymania faktury VAT zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej, w przeciwnym wypadku Użytkownik otrzymuje paragon. Dla zarejestrowanych Użytkowników, Spółka udostępnia również możliwość przeglądania wystawionych faktur i paragonów online po zalogowaniu się Użytkownika na swoje indywidualne konto w systemie WellU.
12. Zamówienia, o których mowa w ust. 4a. powyżej, nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Użytkownika zostaną anulowane. W takim przypadku Spółka uprawniona jest do zablokowania możliwości dokonywania przez danego Użytkownika zakupu Produktów z płatnością „za pobraniem”.
13. Użytkownicy, którzy są jednocześnie Biznespartnerami WellU Group GmbH na zasadach opisanych w odrębnym Regulaminie współpracy, uprawnieni są do dokonywania zapłaty za zakupione Produkty poprzez potrącenie ceny za dany Produkt (dane Produkty) z ich wierzytelności z tytułu zapłaty należnej im od WellU Group GmbH prowizji, za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności serwisu Sklepu (o ile funkcjonalność taka jest aktywna). W takim przypadku opłacenie zamówienia, o którym mowa w par. III ust. 4 pkt b ppkt iii. powyżej rozumiane będzie jako zaksięgowanie w systemie Sklepu takiego sposobu zapłaty. Taki sposób zapłaty możliwy jest wyłącznie wówczas, jeżeli kwota wierzytelności z tytułu wypłaty
w/w prowizji jest wystarczająca na pokrycie ceny za zakup Produktów wybranych dla tego typu zapłaty.
§ III1 Rejestracja konta Użytkownika
1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Sklepie WellU indywidualnego konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie WellU. Zarejestrowanie i utworzenie konta w Sklepie WellU nie jest jednak warunkiem składania zamówień w Sklepie WellU i zawierania Umów sprzedaży.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Sklepu WellU, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Umowa na korzystanie z konta Sklepu WellU z zarejestrowanym Użytkownikiem jest nieodpłatna, zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z konta Sklepu WellU zawierana jest z zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w serwisie Sklepu WellU. Użytkownik może następnie na odrębnych zasadach dokonać modyfikacji swojego statusu w Sklepie WellU w drodze dodatkowych, odpłatnych opcji, które oferują modyfikacje oferty dla
danego Użytkownika w zakresie każdorazowo podanym Użytkownikowi do wiadomości.
5. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z konta Sklepu WellU dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z konta. Niezależnie od powyższego zarejestrowany Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy na korzystanie z konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Odstąpienia można dokonać w każdy sposób, również przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827) lub mailem pisząc na adres info@wellu.eu.
6. Spółka może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu WellU za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu WellU ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie WellU dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne lub wprowadzające w błąd lub naruszające prawa
osób trzecich, b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu WellU naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu WellU,
c. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub
godzących w dobre imię Spółki, jej pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z konta nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.
8. Użytkownik korzystając ze Sklepu WellU za pośrednictwem swojego konta zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu WellU niezamówionej informacji handlowej,
c. korzystania ze Sklepu WellU w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu WellU jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e. korzystania ze Sklepu WellU w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i państwa (miejsca zamieszkania lub siedziby) Użytkownika.
§ IV Zwrot zakupionych produktów
1. Zgodnie z Ustawą Użytkownik nabywający Produkt i będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Spółka zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnego pod adresem internetowym: https://wellu.eu/news/downloads.html. Użytkownikowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane
i ułatwi proces odstąpienia od umowy.
4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Użytkownika z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – przekazem pocztowym, chyba że Spółka ustali z Klientem inny sposób zwrotu.
5. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Użytkownik ma obowiązek zwrócić zwracany Produkt Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
d. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy, jeżeli spełnione zostaną przewidziane w Ustawie warunki.
9. W sytuacji, gdy Użytkownik odstąpił od umowy kupna produktu, a wystawiono fakturę VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca.
§ V Reklamacje
1. Po otrzymaniu przesyłki z produktem Użytkownik winien dokładnie sprawdzić przesyłkę i produkt, a o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Spółkę. Jeżeli produkt w momencie jego odebrania nosił ślady uszkodzenia, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Spółki za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Spółki albo odmówić odbioru przesyłki widocznie uszkodzonej.
2. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
a. Elektroniczną na adres e-mail:
– dla Produktów sprzedanych Użytkownikowi z miejscem dostawy na terenie Polski, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii : poland@wellu.eu
– dla Produktów sprzedanych Użytkownikowi z miejscem dostawy na terenie Czech: czech@wellu.eu
– dla Produktów sprzedanych Użytkownikowi z miejscem dostawy na terenie Słowacji: slovakia@wellu.eu
– dla Produktów sprzedawanych Użytkownikowi z miejscem dostawy na terenie Hiszpanii: spain@wellu.eu
b. Listownie na adres Spółki, wypełniając formularz, którego wzór jest dostępny w Internecie pod adresem:
https://wellu.eu/news/downloads/396,file,zgloszenie-reklamacyjne.pdf
3. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę zlecenia nabycia Produktu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Podstawę reklamacji mogą stanowić wyłącznie wady Produktu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiada Spółka.
5. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zlecenia i/lub odesłania reklamowanego produktu na adres spółki o ile ocena zasadności reklamacji tego wymaga.
7. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.
8. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. Zapis zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9. W wypadku, gdy na podstawie reklamacji wymagane jest dokonanie zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności, Spółka dokona zwrotu na numer konta, z którego Użytkownik dokonał płatności lub na numer innego konta wskazanego przez Użytkownika. W przypadku płatności za pośrednictwem Elektronicznych Systemów Transakcyjnych zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Użytkownika numer konta.
§ VI Zastrzeżenia
1. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Produktów w WellU celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność. Zawieszenie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zawieszeniem. O każdym przypadku zawieszenia Użytkownicy zostaną powiadomieni przez odpowiedni komunikat na stronach internetowych WellU.
§ VII Dane osobowe
1. Z chwilą dokonania zakupu lub rejestracji w systemie WellU dane osobowe Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Spółki. Dane
są przetwarzane w celu realizacji transakcji nabycia Produktu.
2. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji.
3. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu GSM, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Spółka w ramach zbioru danych osobowych zgłoszonego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. Użytkownik ma możliwość samodzielnego poprawienia danych poprzez edycję danych w profilu Użytkownika na WellU.eu.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
§ VIII Dane zbierane automatycznie
1. Spółka informuje, że w trakcie wizyty w serwisie WellU automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie są danymi osobowymi.
2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w WellU lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.
3. Cookies są to krótkie informacje, które WellU zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Spółka uzyskuje informacje na temat aktywności Użytkownika w WellU.
4. Cookies nie wpływają negatywnie na pracę komputera, nie niszczą, nie zmieniają ani nie uszkadzają w żaden sposób jego zawartości. Ewentualna identyfikacja Użytkownika odbywa się bezosobowo – są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z WellU.
5. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z WellU. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików cookies na komputerze. Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików cookies należy wybrać opcję:
„Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki cookie”.
§ IX Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu, zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
3. Prawa i obowiązki do konta Użytkownika w Sklepie WellU nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Spółki, której Spółka może udzielić według własnego uznania.
4. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z systemu WellU to: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową. Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Sklepu WellU lub oferty Spółki. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach stron internetowych Sklepu WellU i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Sklepu WellU, z powiadomieniem o treści zmian.
5. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z serwisu Sklepu WellU przez likwidację konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zmiana w Regulaminie nie stanowi podstawy do odstąpienia od umów zakupu Produktów, chyba że zmiana ma wpływ na prawa i obowiązki stron wynikające z takiej umowy.
6. Prawem właściwym dla stron umowy zawartej na bazie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Serwis Partnera WellU